Regulamin

Regulamin sklepu internetowego floch.pl  od dnia 13/07/2018

  I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2.     Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.     Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary przeznaczone do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

4.     Moje konto - przestrzeń w Internecie, dostępna dla Klienta za pośrednictwem specjalnej zakładki w Sklepie internetowym, która pozwala Klientowi zarządzać swoim kontem i dokonywać zakupów w Sklepie internetowym.  

5.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.floch.pl.

6.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.floch.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.  

7.     Strona Internetowa Sklepu – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer www.floch.pl.

8.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

9.     Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, zawierana za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu;

10.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

11.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

12.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. 2.2. Regulamin stanowi dokument będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, prowadzony jest przez Truffle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 43/1a 00-031 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000606881, nr REGON: 363931349, nr NIP: 7010557848 (zwaną w dalszej części „Truffle Sp. z o.o.”).

2.4. Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Mojego konta w ramach Sklepu internetowego, b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego, c) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, d) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, e) zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, f) uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Truffle Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Mogą go również pobrać i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest rejestracja na Stronie Internetowej Sklepu poprzez założenie przez Klienta Mojego konta i podanie następujących danych: imię, nazwisko, firma i jej NIP (opcjonalnie), adres e-mail, adres do korespondencji i nr telefonu.

3.2. Moje konto zabezpieczone jest hasłem. Wyboru loginu i hasła niezbędnych do założenia Mojego konta dokonuje Klient. Jeżeli login lub hasło zostały już wybrane przez innego Klienta, Sklep internetowy automatycznie poprosi o zaproponowanie przez rejestrującego się Klienta innego loginu lub hasła. Kolejne zamówienia Produktów odbywają się za pośrednictwem istniejącego już Mojego konta.

3.3. Dopuszczalne jest również zamiast rejestracji określonej w pkt. 3.1. połączenie Mojego konta z zarejestrowanym w innym serwisie www kontem (konto Facebook, konto Google+). W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się ponad formularzem rejestracyjnym Mojego konta.

3.4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.

3.5. Truffle Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Truffle Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Truffle Sp. z o.o.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Truffle Sp. z o.o.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Truffle Sp. z o.o., e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Truffle Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się do istniejącego już Mojego konta, Klient dokonuje Zamówienia wybranych Towarów poprzez wirtualne przeniesienie ich do Koszyka. Warunkiem każdorazowego Zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4.2. Złożenie Zamówienia nie stanowi o zawarciu Umowy na sprzedaż Towarów znajdujących się w Koszyku gdyż czynność ta wymaga potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Truffle Sp. z o.o. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie Truffle Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami/informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Naciśnięcie tego przycisku oznacza, że Klient jest świadomy, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny Zamówienia oraz kosztów dostawy Towarów.

4.6. Po otrzymaniu przez Truffle Sp. z o.o. informacji o złożonym przez Klienta Zamówieniu, Truffle Sp. z o.o. wysyła Klientowi niezwłocznie i automatycznie wiadomość e-mail, aby potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji, co stanowi o zawarciu Umowy na sprzedaż Towarów wybranych przez Klienta lub przesyła Klientowi informację o odrzuceniu zamówienia (w całości lub części) podając przyczyny odrzucenia zamówienia.

4.7. W przypadku Klientów będących Konsumentami, w rozsądnym terminie od zawarcia Umowy a najpóźniej w momencie dostarczenia Towarów przez Truffle Sp. z o.o., przekazuje ona Klientowi elektronicznie potwierdzenie zawarcia Umowy.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub jako paczka pocztowa doręczana do Paczkomatu InPost. Koszty dostawy są zgodne z cennikiem operatora pocztowego dostępnym na stronie internetowej www.dpd.com.pl, ww.ups.com/pl, www.pocztex.pl oraz InPost S.A. dostępnym na stronie internetowej www.inpost.pl. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane przy prezentowanym Towarze oraz w podsumowaniu złożonego Zamówienia.

5.3. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej przy zamówieniu z przedpłatą o wartości nieprzekraczającej 200 zł, koszt dostawy wynosi od 12 zł – UPS, od 11 zł - Pocztex Kurier 48, od 12,90 zł DPD. Przy wyborze Paczkomatów InPost koszt dostawy przy zamówieniu z przedpłatą o wartości nieprzekraczającej 200 zł wynosi 9,99 zł. Jeśli jednak wartość zamówienia z przedpłatą przekracza 200 zł, przesyłka jest darmowa. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej koszt dostawy wynosi 59 zł - UPS.

5.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej, niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo: czas skompletowania zamówienia podany indywidualnie na karcie towaru,  powiększony o czas  zależny od wybranego sposobu dostawy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cło oraz wszelkie inne składniki z wyłączeniem kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na numer konta bankowego 24 1140 2004 0000 3702 7610 7275 Mbank, b) płatnością w systemie, c) kartą płatniczą za pomocą PayU,

6.3. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest po podsumowaniu wartości Koszyka i wybraniu przez Klienta sposobu dostawy. 6.4. Truffle Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od objęcia Towaru w posiadanie.

7.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, np. z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a) wiadomością e-mail, na adres dok@floch.pl b) w formie pisemnej, na adres: Truffle Sp. z o.o. ( Centrum Dystrybucyjne Logistiko), ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Konsument uprawniony jest również do złożenia oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

7.3. Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail. 7.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Truffle Sp. z o.o., b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki towaru), c) kosztów zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7.5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) zawartej w drodze aukcji publicznej, l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, konsument jest obowiązany zwrócić Towar do siedziby Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia w którym konsument odstąpił od Umowy. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Truffle Sp. z o.o., przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania wspomnianego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki). Zwracając Towar powinien dokonać takiego wyboru sposobu jego zwrotu aby Towar dotarł do Truffle Sp. z o.o. w stanie nie uszkodzonym.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sposób niezbędny do zweryfikowania charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.9. Truffle Sp. z o.o., nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Z zastrzeżeniem ust. 7.4. Truffle Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. Jeżeli Truffle Sp. z o.o. nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Truffle Sp. z o.o. nie przyjmie przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu Towaru: Truffle Sp. z o.o. ( Centrum Dystrybucyjne Logistiko), ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki

7.12. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o odstąpieniu od Umowy i o zwrocie zakupionego Towaru, konsument w celu otrzymania niezbędnych informacji może skontaktować się ze Truffle Sp. z o.o.: telefonicznie na numer 222 99 77 55 lub elektronicznie na adres mailowy dok@floch.pl.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Każdy Towar zakupiony w Sklepie internetowym jest fabrycznie nowy i jest objęty gwarancją producenta bądź dystrybutora. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu, od producenta bądź dystrybutora. Truffle Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawany Towar. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Truffle Sp. z o.o.: telefonicznie na numer 222 99 77 55 lub elektronicznie na adres mailowy dok@floch.pl.

8.2. W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy konsument ma prawo: a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Truffle Sp. z o.o. (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym oraz mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. b) złożyć Truffle Sp. z o.o. reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres siedziby Truffle Sp. z o.o.: ul. Grójecka 43/1a 00-031 Warszawa. Konsument ma prawo żądać naprawy bądź wymiany wadliwego przedmiotu na nowy. Konsument ma również prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni przedmiot wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Truffle Sp. z o.o. albo Truffle Sp. z o.o. nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Truffle Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, oznacza to, iż uznała żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Truffle Sp. z o.o.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Truffle Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Truffle Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Truffle Sp. z o.o.: ul. Grójecka 43/1a 00-031 Warszawa, mailowo na adres dok@floch.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.5. Truffle Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów i  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) jest Truffle Sp. z o.o.

10.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Truffle Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego w tym dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Truffle Sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Truffle Sp. z o.o. usług w tym usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym.

10.3. Truffle Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania Umowy, reklamacji, postępowania gwarancyjnego, zwrotu uiszczonych przez Klienta należności a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody - również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

10.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

10.6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

XI. Ochrona praw autorskich

11.1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu (dalej „Treści”) przysługują Truffle Sp. z o.o. lub innym podmiotom powiązanym z Truffle Sp. z o.o. 11.2. Umożliwienie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu nie stanowi przeniesienia ani udzielenia użytkownikowi Strony Internetowej Sklepu jakichkolwiek praw do Treści. Użytkownik może drukować części Strony Internetowej Sklepu lub pobierać ją na twardy dysk komputera, jednakże wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XII. Zmiana Regulaminu

12.1. Truffle Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Truffle Sp. z o.o. poinformuje na Stronie Internetowej Sklepu z 14 dniowym wyprzedzeniem, informując dodatkowo o tym fakcie zarejestrowanych Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Truffle z o.o. dokłada starań, aby zmiany Regulaminu były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego.

12.2. Zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej mają zastosowanie wyłącznie do działań podjętych (w tym do złożonego zamówienia) lub do umów zawartych w Sklepie internetowym po wejściu zmiany w życie. Do wszelkich działań podjętych lub umów zawartych w Sklepie internetowym przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu i zawarcia umowy w Sklepie internetowym już po wejściu w życie nowego Regulaminu, do całości stosunków pomiędzy Klientem a Truffle Sp. z o.o. zastosowanie znajdzie Regulamin obowiązujący w dacie złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym – Truffle Sp. z o.o. jest związana swoją ofertą od złożenia zamówienia w Sklepie internetowym aż do czasu zawarcia przez Strony Umowy, a w pozostałych przypadkach – aż do zmiany Regulaminu. XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Truffle Sp. z o.o.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 13.5.1.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

13.5.2.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

13.5.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego floch.pl   do 12/07/2018

  I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2.     Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.     Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary przeznaczone do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

4.     Moje konto - przestrzeń w Internecie, dostępna dla Klienta za pośrednictwem specjalnej zakładki w Sklepie internetowym, która pozwala Klientowi zarządzać swoim kontem i dokonywać zakupów w Sklepie internetowym.  

5.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.floch.pl.

6.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.floch.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.  

7.     Strona Internetowa Sklepu – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer www.floch.pl.

8.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

9.     Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, zawierana za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu;

10.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

11.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

12.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. 2.2. Regulamin stanowi dokument będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, prowadzony jest przez Truffle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31,02-054 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000606881, nr REGON: 363931349, nr NIP: 7010557848 (zwaną w dalszej części „Truffle Sp. z o.o.”).

2.4. Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Mojego konta w ramach Sklepu internetowego, b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego, c) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, d) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, e) zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, f) uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Truffle Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Mogą go również pobrać i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest rejestracja na Stronie Internetowej Sklepu poprzez założenie przez Klienta Mojego konta i podanie następujących danych: imię, nazwisko, firma i jej NIP (opcjonalnie), adres e-mail, adres do korespondencji i nr telefonu.

3.2. Moje konto zabezpieczone jest hasłem. Wyboru loginu i hasła niezbędnych do założenia Mojego konta dokonuje Klient. Jeżeli login lub hasło zostały już wybrane przez innego Klienta, Sklep internetowy automatycznie poprosi o zaproponowanie przez rejestrującego się Klienta innego loginu lub hasła. Kolejne zamówienia Produktów odbywają się za pośrednictwem istniejącego już Mojego konta.

3.3. Dopuszczalne jest również zamiast rejestracji określonej w pkt. 3.1. połączenie Mojego konta z zarejestrowanym w innym serwisie www kontem (konto Facebook, konto Google+). W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się ponad formularzem rejestracyjnym Mojego konta.

3.4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.

3.5. Truffle Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Truffle Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Truffle Sp. z o.o.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Truffle Sp. z o.o.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Truffle Sp. z o.o., e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Truffle Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się do istniejącego już Mojego konta, Klient dokonuje Zamówienia wybranych Towarów poprzez wirtualne przeniesienie ich do Koszyka. Warunkiem każdorazowego Zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4.2. Złożenie Zamówienia nie stanowi o zawarciu Umowy na sprzedaż Towarów znajdujących się w Koszyku gdyż czynność ta wymaga potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Truffle Sp. z o.o. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie Truffle Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami/informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Naciśnięcie tego przycisku oznacza, że Klient jest świadomy, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny Zamówienia oraz kosztów dostawy Towarów.

4.6. Po otrzymaniu przez Truffle Sp. z o.o. informacji o złożonym przez Klienta Zamówieniu, Truffle Sp. z o.o. wysyła Klientowi niezwłocznie i automatycznie wiadomość e-mail, aby potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji, co stanowi o zawarciu Umowy na sprzedaż Towarów wybranych przez Klienta lub przesyła Klientowi informację o odrzuceniu zamówienia (w całości lub części) podając przyczyny odrzucenia zamówienia.

4.7. W przypadku Klientów będących Konsumentami, w rozsądnym terminie od zawarcia Umowy a najpóźniej w momencie dostarczenia Towarów przez Truffle Sp. z o.o., przekazuje ona Klientowi elektronicznie potwierdzenie zawarcia Umowy.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub jako paczka pocztowa doręczana do Paczkomatu InPost. Koszty dostawy są zgodne z cennikiem operatora pocztowego dostępnym na stronie internetowej www.dpd.com.pl, ww.ups.com/pl, www.pocztex.pl oraz InPost S.A. dostępnym na stronie internetowej www.inpost.pl. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane przy prezentowanym Towarze oraz w podsumowaniu złożonego Zamówienia.

5.3. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej przy zamówieniu z przedpłatą o wartości nieprzekraczającej 200 zł, koszt dostawy wynosi od 12 zł – UPS, od 11 zł - Pocztex Kurier 48, od 12,90 zł DPD. Przy wyborze Paczkomatów InPost koszt dostawy przy zamówieniu z przedpłatą o wartości nieprzekraczającej 200 zł wynosi 9,99 zł. Jeśli jednak wartość zamówienia z przedpłatą przekracza 200 zł, przesyłka jest darmowa. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej koszt dostawy wynosi 59 zł - UPS.

5.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej, niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo: czas skompletowania zamówienia podany indywidualnie na karcie towaru,  powiększony o czas  zależny od wybranego sposobu dostawy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cło oraz wszelkie inne składniki z wyłączeniem kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na numer konta bankowego 24 1140 2004 0000 3702 7610 7275 Mbank, b) płatnością w systemie, c) kartą płatniczą za pomocą PayU,

6.3. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest po podsumowaniu wartości Koszyka i wybraniu przez Klienta sposobu dostawy. 6.4. Truffle Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od objęcia Towaru w posiadanie.

7.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, np. z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a) wiadomością e-mail, na adres dok@floch.pl b) w formie pisemnej, na adres: Truffle Sp. z o.o. ( Centrum Dystrybucyjne Logistiko), ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Konsument uprawniony jest również do złożenia oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

7.3. Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail. 7.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Truffle Sp. z o.o., b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki towaru), c) kosztów zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7.5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7.1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) zawartej w drodze aukcji publicznej, l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, konsument jest obowiązany zwrócić Towar do siedziby Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia w którym konsument odstąpił od Umowy. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Truffle Sp. z o.o., przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania wspomnianego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki). Zwracając Towar powinien dokonać takiego wyboru sposobu jego zwrotu aby Towar dotarł do Truffle Sp. z o.o. w stanie nie uszkodzonym.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sposób niezbędny do zweryfikowania charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.9. Truffle Sp. z o.o., nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Z zastrzeżeniem ust. 7.4. Truffle Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. Jeżeli Truffle Sp. z o.o. nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Truffle Sp. z o.o. nie przyjmie przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu Towaru: Truffle Sp. z o.o. ( Centrum Dystrybucyjne Logistiko), ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki

7.12. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o odstąpieniu od Umowy i o zwrocie zakupionego Towaru, konsument w celu otrzymania niezbędnych informacji może skontaktować się ze Truffle Sp. z o.o.: telefonicznie na numer 222 99 77 55 lub elektronicznie na adres mailowy dok@floch.pl.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Każdy Towar zakupiony w Sklepie internetowym jest fabrycznie nowy i jest objęty gwarancją producenta bądź dystrybutora. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu, od producenta bądź dystrybutora. Truffle Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawany Towar. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Truffle Sp. z o.o.: telefonicznie na numer 222 99 77 55 lub elektronicznie na adres mailowy dok@floch.pl.

8.2. W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy konsument ma prawo: a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Truffle Sp. z o.o. (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym oraz mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. b) złożyć Truffle Sp. z o.o. reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres siedziby Truffle Sp. z o.o.: ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa. Konsument ma prawo żądać naprawy bądź wymiany wadliwego przedmiotu na nowy. Konsument ma również prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Truffle Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni przedmiot wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Truffle Sp. z o.o. albo Truffle Sp. z o.o. nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Truffle Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, oznacza to, iż uznała żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Truffle Sp. z o.o.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Truffle Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Truffle Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Truffle Sp. z o.o.: ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa, mailowo na adres dok@floch.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.5. Truffle Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów i  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) jest Truffle Sp. z o.o.

10.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Truffle Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego w tym dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Truffle Sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Truffle Sp. z o.o. usług w tym usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym.

10.3. Truffle Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania Umowy, reklamacji, postępowania gwarancyjnego, zwrotu uiszczonych przez Klienta należności a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody - również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

10.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

10.6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

XI. Ochrona praw autorskich

11.1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu (dalej „Treści”) przysługują Truffle Sp. z o.o. lub innym podmiotom powiązanym z Truffle Sp. z o.o. 11.2. Umożliwienie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu nie stanowi przeniesienia ani udzielenia użytkownikowi Strony Internetowej Sklepu jakichkolwiek praw do Treści. Użytkownik może drukować części Strony Internetowej Sklepu lub pobierać ją na twardy dysk komputera, jednakże wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XII. Zmiana Regulaminu

12.1. Truffle Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Truffle Sp. z o.o. poinformuje na Stronie Internetowej Sklepu z 14 dniowym wyprzedzeniem, informując dodatkowo o tym fakcie zarejestrowanych Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Truffle z o.o. dokłada starań, aby zmiany Regulaminu były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego.

12.2. Zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej mają zastosowanie wyłącznie do działań podjętych (w tym do złożonego zamówienia) lub do umów zawartych w Sklepie internetowym po wejściu zmiany w życie. Do wszelkich działań podjętych lub umów zawartych w Sklepie internetowym przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu i zawarcia umowy w Sklepie internetowym już po wejściu w życie nowego Regulaminu, do całości stosunków pomiędzy Klientem a Truffle Sp. z o.o. zastosowanie znajdzie Regulamin obowiązujący w dacie złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym – Truffle Sp. z o.o. jest związana swoją ofertą od złożenia zamówienia w Sklepie internetowym aż do czasu zawarcia przez Strony Umowy, a w pozostałych przypadkach – aż do zmiany Regulaminu. XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Truffle Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Truffle Sp. z o.o.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 13.5.1.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

13.5.2.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

13.5.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel